voor mens & hond

Jouw hondenschool en raadgever, online en aan huis

Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring kunt u vinden hoe The Dog Effect omgaat met privacygevoelige gegevens. U kunt hierbij denken aan de aard van de gegevens, de manier waarop deze informatie bewaard wordt en voor hoe lang deze informatie bewaard wordt.

 

Belangrijke gegevens
Locatie:                              Leeuwerikstraat 16, 7051 XG Varsseveld
E-mailadres:                    info@thedogeffect.nl
Website:                            www.thedogeffect.nl

Telefoonnummer:          0649839207
KvK-nummer:                 65417305
Btw-nummer:                 NL163598320B01

 

S. A. van Westerop is de Functionaris Gegevensbescherming van The Dog Effect, zij is te bereiken via info@thedogeffect.nl.

 

(Persoons)gegevens die wij verwerken

The Dog Effect verwerkt je (persoons)gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Leeftijd (in het geval van betrokken minderjarigen)

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Bankrekeningnummer

 • Naam, ras en leeftijd hond

 • Verslaglegging training/begeleiding

 • Filmpjes en foto’s van de trainingen (wanneer je hier apart toestemming voor geeft).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In sommige gevallen verwerkt The Dog Effect gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Dit is van toepassing wanneer de persoon (jonger dan 16 jaar) betrokken wordt bij een dienst die The Dog Effect levert. Voor het verwerken van deze gegevens hebben wij toestemming nodig van de ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thedogeffect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken en met welk doel

The Dog Effect verwerkt gegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • voor het uitvoeren van de overeenkomst;

 • op basis van gerechtvaardigd belang;

 • met jouw toestemming.

 

The Dog Effect verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je op te kunnen nemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om onze dienst zo goed mogelijk (aansluitend bij jouw situatie) uit te voeren;

 • Het afhandelen van jouw betaling; 

 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 • Voor reclamedoeleinden*

The Dog Effect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

*Wanneer wij jouw gegevens (bijvoorbeeld beeldmateriaal van jouw training) willen delen met derden voor (online) reclame, vragen we hiervoor apart (naast dit formulier) toestemming.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

The Dog Effect maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Dog Effect bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 2 jaar, die in gaat op het moment dat onze dienst aan jou is afgerond. The Dog Effect gebruikt deze gegevens om goed aan te sluiten bij jouw situatie, wanneer je nogmaals gebruik wilt maken van onze diensten en om je op de hoogte te houden van (wijzigingen in) ons aanbod. 

Gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie, zijn wij wettelijk verplicht om 7 jaar te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

The Dog Effect verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Dog Effect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer je daar nadrukkelijk toestemming voor geeft, kunnen gegevens openbaar gemaakt worden voor reclamedoeleinden.

 

Met wie we gegevens delen

 • Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier op de website of via e-mail, ontvangt Vimexx, onze hostingpartij uw IP-adres.

 • Gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie kunnen ingezien worden door de belastingdienst.

 • Wanneer je toestemming geeft om (beeld)materiaal en/of informatie van jou te delen voor reclamedoeleinden, zal deze informatie openbaar worden.

 •  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Dog Effect gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Dog Effect en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thedogeffect.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. The Dog Effect wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Dog Effect neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door middel van regelmatige updates en beveiligde inlog en verbindingen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@thedogeffect.nl.