voor mens & hond

Jouw hondenschool en raadgever, online en aan huis

 

Algemene Voorwaarden

 

Op de diensten van The Dog Effect zijn algemene voorwaarden van toepassing. The Dog Effect is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 65417305 en heeft als vestigingsadres Leeuwerikstraat 16, te Varsseveld.

 

Artikel l. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

            Opdrachtnemer:                                    The Dog Effect

            Opdrachtgever:                                      De Opdrachtgever is in deze de klant, die gebruik maakt van de aangeboden diensten van The Dog Effect.

            Overeenkomst:                                      Een mondelinge, dan wel schriftelijke, overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, betreffende de                                                                                             overeengekomen diensten geleverd door Opdrachtnemer, tegen betaling van de Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. We spreken van een overeenkomst wanneer de Opdrachtgever schriftelijk of mondeling kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van een dienst van Opdrachtnemer, en dit concreet is gemaakt door het overdragen van een aanmeldformulier, het inplannen van een afspraak of het in ontvangst nemen van (online) informatie. 

 

Artikel 4. Kosten en facturering

 1. De tarieven van het standaard aanbod van Opdrachtnemer zijn te vinden op de website ‘www.thedogeffect.nl’. Deze tarieven worden gehanteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Wanneer het een ander dan standaard aanbod betreft, worden de kosten met Opdrachtgever besproken en gaat Opdrachtgever hiermee akkoord, zodra Opdrachtgever kenbaar maakt van het aanbod gebruik te willen maken en dit concreet is gemaakt door het maken van een afspraak.
 3. Tariefwijzigingen worden door Opdrachtnemer 3 maanden van tevoren doorgegeven aan Opdrachtnemer, wanneer er sprake is van een doorlopende overeenkomst. 
 4. De kosten voor een cursus van 5 lessen, dienen door Opdrachtgever voorafgaand aan de eerste les te zijn voldaan. De kosten bestaan uit het tarief voor de lessen, inclusief de te verwachten reiskosten.
 5. De te verwachten reiskosten zijn gebaseerd op het aantal kilometers dat wordt aangegeven bij de snelste route, bepaald door de website Google Maps.
 6. Eventuele hogere reis- en parkeerkosten worden achteraf gefactureerd aan Opdrachtgever. Hiervan kan onder andere sprake zijn bij trainingen op een openbare locatie. 
 7. Losse lessen/begeleiding (inclusief reis- en parkeerkosten) worden na afloop van de les/begeleiding gefactureerd, in de eerste helft van de volgende maand gefactureerd, of direct betaald door Opdrachtgever.  
 8. Wanneer gebruik wordt gemaakt van andere diensten van Opdrachtnemer, maken Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen afspraken over de wijze van betaling. 
 9. Facturen dienen binnen het betalingstermijn van 14 dagen door Opdrachtgever te worden betaald.

 

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever, geen resultaatverplichting.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en benodigdheden, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 3. Opdrachtnemer zal in het belang van de uitvoering van de opdracht, uitsluitend met toestemming van de Opdrachtgever in overleg treden met derden.

 

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van de Opdrachtgever of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is Opdrachtnemer hiertoe te allen tijde gerechtigd.

 

Artikel 7. Annulering en opzegging

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van praktische belemmering, ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, zowel mens als dier, waardoor Opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, een nieuwe afspraak maken. Aan de Opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.
 2. Wanneer Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Opdrachtnemer wenst te annuleren, dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven.
 3. Bij afwezigheid van de Opdrachtgever op een gemaakte afspraak of bij het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang, is de Opdrachtgever de helft van het tarief verschuldigd (bij een cursus of totaal pakket berekend naar ratio van tijd). Mochten er reis-, en/of parkeerkosten zijn gemaakt door Opdrachtnemer, dan dienen deze volledig vergoed te worden door Opdrachtgever. 
 4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde een doorlopende overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk of mondeling aan de wederpartij te worden meegedeeld. Opdrachtgever blijft ook bij opzegging van de overeenkomst het tarief verschuldigd van de dienst(en) waar al gebruik van is gemaakt.
 5. Wanneer Opdrachtgever een vooraf betaald aanbod van Opdrachtnemer vroegtijdig wil beëindigen, heeft deze geen recht op restitutie van de kosten over de niet geleverde dienst. 
 6. Wanneer Opdrachtnemer een door de Opdrachtgever vooraf betaald aanbod vroegtijdig beëindigd, zal Opdrachtnemer het bedrag voor de niet geleverde dienst terugbetalen aan Opdrachtgever.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik maken van diensten van Opdrachtnemer gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever dient in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering waarin schade toegebracht door de hond(en) is meeverzekerd.  
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden schade, tenzij er sprake is van grove nalatigheid, in welk geval de schadevergoeding beperkt is tot waarvoor Opdrachtnemer ter zake verzekerd is.
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar, na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schade is geleden en de aansprakelijke persoon hiervoor bekend is.
 5. Fouten in het aanbod van Opdrachtnemer op de website of andere publicaties binden Opdrachtgever niet.

 

Artikel 9. Overige bepalingen

 1. Alle door Opdrachtnemer verstrekte (schriftelijke) materialen blijven (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer, ze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.
 2. De Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever (of diens hond), heeft Opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op Opdrachtgever.
 3. Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil altijd in onderling overleg proberen op te lossen.